Privacy

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

Vastleggen en verwerken van gegevens
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan duidelijk is dat ze aan ons mogen worden verstrekt. Wij houden ons voor het verwerken van persoonsgegevens aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De AVG kent 6 grondslagen:

  • Toestemming van de betrokken persoon.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor het nakomen van een wettelijke verplichting.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk ter bescherming van de vitale belangen.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag.
  • De gegevensverwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.

Welke gegevens verwerken wij en waarom?

Contact
Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij klanten willen informeren over onze producten, diensten en aanverwante zaken. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt. Wij verwerken hiervoor de volgende gegevens: NAW, e-mailadres, telefoonnummer, betalingsgegevens, KVK gegevens en uw correspondentie.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de site. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Online account

Wij bieden opdrachtgevers een online account aan. Voor dit doel verwerken wij inloggegevens, de specificaties van uw dossier(s), betalingen, eventuele wijzigingen die u doorvoert en andere gegevens die u ons in dit verband verstrekt.

Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij dragen dan ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de toegankelijkheid en inhoud van deze websites en de omgang van deze derden met uw persoonsgegevens. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze sites te lezen alvorens van deze sites gebruik te maken.

Misbruik

Wanneer er naar ons oordeel sprake is van misbruik of oneigenlijk gebruik van onze faciliteiten, dan kunnen wij bepaalde IP-nummers en/of emailadressen voor bepaalde of onbepaalde duur de toegang tot onze diensten of website ontzeggen. Bij misbruik kunnen wij pogingen ondernemen om de gegevens tot uw persoon te herleiden, bijvoorbeeld om contact op te kunnen nemen met u of om aangifte te kunnen doen dan wel u in rechte te kunnen aanspreken. Indien een wettelijk voorschrift dat verplicht zullen wij gegevens ter beschikking stellen.

Beveiliging en fraudebestrijding

Wij gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij hebben adequate maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Wij adviseren u ook zorgvuldig om te gaan met uw en onze gegevens en bijvoorbeeld uw inloggegevens niet te delen.

Inzage, wijziging en verwijdering

Wanneer wij uw gegevens verwerken dan heeft u recht op inzage in die gegevens. Wanneer u twijfelt of de gegevens juist, volledig of ter zake dienend zijn dan kunt u deze schriftelijk onder vermelding van de reden opvragen met een kopie van uw identiteitsbewijs:

Lawpoint Gerechtsdeurwaarders
t.a.v. functionaris gegevensbescherming
Postbus 78
2130 AB Hoofddorp
info@lawpoint.nl

U ontvangt binnen vier weken een bevestiging. Wij zullen eventuele aanpassingen zo snel mogelijk verrichten of u gemotiveerd toelichten waarom uw wensen (nog) niet kunnen worden uitgevoerd. U kunt als debiteur geen gegevens wijzigen of verwijderen indien deze direct betrekking hebben op een vordering.

Wijzigingen privacy verklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring als nieuwe ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. Het meest actuele privacy beleid vindt u altijd op onze website. Dit privacy beleid is op 1 januari 2019 het laatst gewijzigd.. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.