Juridische begrippen

Kunt u het antwoord niet vinden in onderstaande juridische begrippenlijst, kijk dan eens bij onze veelgestelde vragen. Staat uw vraag en/of antwoord er niet bij, neem dan contact met ons op, we helpen u graag!

Aanmaning

Een aanmaning is een schriftelijke sommatie van de schuldeiser aan zijn schuldenaar (debiteur) om alsnog binnen een aangegeven termijn het verschuldigde bedrag te voldoen.

Aanzegging

Een aanzegging is een gerechtelijke mededeling. Voorbeelden zijn een aanzegging tot ontruiming en aanzegging openbare verkoop van roerende zaken.

Arrest

Arrest is een ander woord voor vonnis of uitspraak. Een arrest wordt gewezen door het gerechtshof of de Hoge Raad.

Beschikking

Een beschikking is een uitspraak van de rechter in een procedure die is ingeleid door middel van een verzoekschrift (echtscheiding, alimentatie, bewind).

Beslag

Beslag is een maatregel waarbij de gerechtsdeurwaarder, bepaalde zaken aan de vrije beschikking van de eigenaar of van derden onttrekt. Voorbeelden zijn: loonbeslag, beslag op de uitkering, beslag op de bankrekening en beslag op roerende zaken.

Beslagvrije voet

Dit betreft het deel van het loon dat bij een loonbeslag minimaal aan de schuldenaar toekomt om van te leven. Het overige deel valt onder het beslag en dient dus op het loon te worden ingehouden voor deurwaarder die int. De hoogte van de beslagvrije voet is afhankelijk van diverse factoren. Voor de basis geldt een tabel die periodiek door de overheid wordt vastgesteld.

Betekening

Een betekening is een gerechtelijke bekendmaking, door een deurwaarder, van stukken en mededelingen aan de schuldenaar (debiteur). Voorbeeld is de betekening van een vonnis.

Buitengerechtelijk

Zie Minnelijk

Comparitie van partijen

Een comparitie van partijen is een persoonlijke verschijning van de partijen voor de rechter. Het is aan de rechter om een dag te bepalen dat een comparitie van partijen plaatsvindt. De comparitie kan tot doel hebben een schikking te bereiken en/of om nadere inlichtingen over de ingenomen standpunten van de partijen te verkrijgen.

Conclusie van antwoord

Als de gedaagde (ook wel schuldenaar of debiteur) gebruik maakt van zijn recht om zich inhoudelijk te verweren op de inhoud van de dagvaarding heet dat de conclusie van antwoord. In kantonzaken mag de gedaagde dit verweer zelf doen en zelfs mondeling. De griffier (medewerker rechtbank) draagt dan zorg voor schriftelijke verslaglegging. Bij de rechtbank dient de conclusie van antwoord schriftelijk en door een advocaat te worden ingediend.

Dagvaarden

Dagvaarden is het uitbrengen (of betekenen) van een dagvaarding aan een gedaagde ter inleiding van een gerechtelijke procedure.

Dagvaarding

Een dagvaarding is een akte die op verzoek van de schuldeiser door een gerechtsdeurwaarder wordt uitgereikt aan de gedaagde partij (de debiteur) en waarmee de gedaagde partij wordt opgeroepen om voor de rechter te verschijnen. Met de dagvaarding wordt de procedure gestart.

Debiteur

Een debiteur is de schuldenaar (degene die een bedrag verschuldigd is) van de opdrachtgever (schuldeiser).

Derdenbeslag

Het derdenbeslag (ook wel beslag onder derden) is een beslag dat door een gerechtsdeurwaarder, in opdracht van de schuldeiser, wordt gelegd op gelden of goederen die van de schuldenaar zijn maar onder derden berusten. Voorbeelden zijn beslag op salaris, beslag op een uitkering, beslag op een bankrekening en beslag op goederen die iemand anders voor de schuldenaar bewaart.

Deurwaarder

Een deurwaarder, ook wel gerechtsdeurwaarder, is een ambtenaar benoemd door de kroon, die is belast met het uitbrengen van dagvaardingen en andere exploten (ambtelijke stukken van een deurwaarder), het verrichten van ontruimingen, inbeslagnemingen en executoriale verkopen.

Dossier

Onder een dossier wordt verstaan: de verzameling gegevens en schriftelijke stukken van de opdrachtgever en de debiteur die op een bepaalde zaak betrekking heeft. De gegevens kunnen geschreven, tastbare gegevens zijn, maar ook elektronische gegevens.

Dupliek

Conclusie van dupliek; het nadere antwoord van de gedaagde (debiteur) op de repliek van de eiser in een gerechtelijke procedure.

Eis

Hetgeen in de dagvaarding van de schuldenaar gevorderd wordt.

Eiser

De opdrachtgever die de gerechtelijke procedure start.

Executie

Tenuitvoerlegging van vonnissen, dwangbevelen, beschikkingen en akten. Voorbeelden zijn beslag roerende zaken met openbare verkoop, ontruiming of derdenbeslag.

Exploot

Dit is de algemene benaming voor een ambtelijk stuk van de deurwaarder gedaan aan een betrokkene persoonlijk of aan zijn woonadres per gesloten envelop.

Faillissement

Een faillissement is een gerechtelijk beslag op een vermogen, ter bescherming van de rechten van schuldeisers. De schuldenaar verliest door een faillissement de zeggenschap over het vermogen. Een faillissement wordt in een vonnis van de rechtbank uitgesproken, in het algemeen naar aanleiding van een aanvraag van de schuldenaar zelf of van een of meer schuldeisers. In het vonnis benoemt de rechter een curator en een rechter-commissaris. De curator beheert de failliete boedel en is belast met de vereffening van de schulden. De rechter-commissaris houdt toezicht op de curator.

Gedaagde

De gedaagde in een gerechtelijke procedure is degene tegen wie een eis wordt gericht (de tegenpartij van de eiser)

Gerechtsdeurwaarder

Zie deurwaarder

Hoofdsom

De verschuldigde geldsom, exclusief de daarop berekende rentes en toeslagen voor gemaakte kosten.

Loonbeslag

Loonbeslag is een vorm van derdenbeslag: beslag onder de werkgever op het loon dat deze aan de debiteur schuldig zal worden.

Minnelijk (incasso)

In het minnelijke incassotraject (ook wel buitengerechtelijk genoemd) trachten de partijen zonder tussenkomst van de rechter of dwangmiddelen tot een oplossing van de zaak te komen.

Ontruiming

Als de debiteur in gebreke blijft zelf te ontruimen, mag de gerechtsdeurwaarder tot ontruiming overgaan o.b.v. een verkregen vonnis van de kantonrechter en na betekening van dit vonnis. Deze betekening bevat een aanzegging ontruiming op een bepaalde datum en tijdstip. Daarbij haalt de gerechtsdeurwaarder alle goederen die niet bij het betreffende pand behoren uit dat pand en plaatst deze op straat. Deze goederen worden vervolgens door de betreffende gemeente afgevoerd. De gemeente kan de goederen opslaan of als afval afvoeren, dit naar beoordeling van de gemeente. Mensen en dieren die in het pand aanwezig zijn worden ook daaruit gezet. Na ontruiming blijft de geldvordering gehandhaafd vermeerderd met alle kosten.

Repliek

Repliek is het antwoord van de eiser op de conclusie van antwoord van de gedaagde in de gerechtelijke procedure.

Schuldenaar

De schuldenaar is degene die een betaalverplichting jegens een opdrachtgever (schuldeiser) niet is nagekomen.

Sommatie

Een sommatie is een aanmaning tot betaling (bv. per brief).

Titel

Dit kan zijn een vonnis, dwangbevel, (notariële) akte of beschikking.

Verstek

Niet verschijnen (verstek laten gaan) bij een gerechtelijke procedure. Verstek brengt toewijzing van de eis van de tegenpartij mee, tenzij de eis door de rechter ongegrond of onrechtmatig wordt verklaard.

Vonnis

Een vonnis is een beslissing van een rechter in dagvaardingsprocedures.

Vordering

Onder een vordering wordt verstaan de hoofdsom (vaak het totaal aan openstaande factuurbedragen) vermeerderd met de rente en toeslagen voor de gemaakte kosten in de betreffende zaak.

Wettelijke rente

Het rentepercentage dat verschuldigd is bij te laat betalen van de geldsom. Deze wordt berekend over de hoofdsom. Het percentage wordt vastgesteld door de overheid.

WSNP

De Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen is een aanvulling op de faillissementswet en biedt natuurlijke personen (personen waarbij geen sprake is van een eigen bedrijf) met financiële problemen een extra perspectief op een schuldenvrije toekomst. De rechter beslist daarbij over het doorgaan van de sanering, de hoogte van het aflossingsbedrag en de duur van de sanering. Belangrijke voorwaarden voor toelating zijn dat de schulden te goeder trouw zijn ontstaan en dat een vrijwillig akkoord over afbetaling niet meer mogelijk is.